خدا یک اربعین خاک آدم را زیر باران گذاشت تا گل آدم در شکم مادر دهر بشود طین لازب و بعد پله پله برود تا کمال !!
دوران جنینی آدم زیر باران گذشت ! حالا وقتی باران می بارد می فهمم که هنوز متولد نشده ام ...


برچسب ها : طین لازب ، باران ، خدا ، چهله ، تولد ، فرزند ، گل  ,